İngilizceTürkçe
TYK GİRİŞ

Yerel Yönetimler

  • Belediyeler

TÜBİSAD, şu anda 19 tane Belediye ile anlaşmalı olarak Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla ilgili çalışmalarını yürütmektedir.

              
                             
                        
                       
                     
                       
          


                                                

  • Kaynakta Ayrı Toplama

Kaynakta ayrı toplanan elektronik atıkların, karışık çöple birlikte toplandığı durumdaki gibi evsel çöp sularına karışacak tehlikeli maddeleri doğaya salınımı engellenmiş olur. Toplanan malzemelerin bileşenlerine ayrılması daha kolaydır ve malzeme kalitesi yüksektir. Ayrıca kaynağında ayrı toplama gerçekleştirilmesi sonucu, atıklar toplandığında yapılacak olan işlem ve maliyet azalacaktır.

 

Geri dönüşüm verimliliğinin artırılmasında en önemli faktörlerden biri olan "Kaynakta Ayrı Toplam"; ikincil ürün olarak üretime tekrar girme potansiyelini maksimum seviyede tutmaktır. Bunu sağlayabilmek, “kaynakta ayırma” işleminin yüksek verimli gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Bu da ancak “elektronik atıklarının kaynakta ayrılmasıyla ve ayrı toplanmasıyla mümkündür”.

 

Örneğin; bir elektronik atığın ihtiva ettiği camları kırmadan ve evsel çöplerle karıştırmadan elektronik atık toplama kutularına koyarak, camın ikincil hammaddede olarak kullanım sürecinde renklerine göre ayrılması ve temizlenmesi sürecine olumlu katkı sağlamış oluruz.

 

  • Atık Getirme Merkezi

31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği uyarınca; 

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

ç) Atık getirme merkezi: Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri

ifade eder.

Belediyelerin, mahalli idare birliklerinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri;

a) 1. sınıf atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle,

b) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

c) Seyyar getirme merkezleri kurulması halinde, atığı ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde kabul etmekle, toplanan atıkların, havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturmayacak şekilde önlemleri alarak 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesini sağlamakla,

ç) Seyyar getirme merkezleri üzerinde ait olduğu belediye adı ve logosu ile “Seyyar Atık Getirme Merkezi” ifadesinin bulunmasını sağlamakla, yükümlüdürler. Atık getirme merkezi işletmecisinin görev ve yükümlülükleri

 

MADDE 9 – (1) Atık getirme merkezi işleticisi;

a) Bulunduğu ilin il müdürlüğünden atık getirme merkezinin bu Tebliğde belirtilen şartları sağladığına dair bu Tebliğ’in Ek-4’ünde formatı yer alan onay yazısını almakla,

b) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum ve güvenlik tedbirlerini almakla,

c) Tesise yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

ç) Atıkları bu Tebliğ’in Ek- 2’sinde yer alan gruplara göre ayrı biriktirmekle,

d) Atıkları bedel talep etmeden teslim almakla,

e) Atıkları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, sızdırma, dökülme veya saçılmalara neden olmayacak şekilde teslim almak ve geri dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf tesislerine aynı şekilde sevk etmekle,

f) Bu merkezlerde, atıklar ile ilgili herhangi bir fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlem yapmamakla,

g) Biriktirilen atıkların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak geri dönüşüm, geri kazanım ve bertarafını sağlamakla veya sağlattırmakla,

ğ) İlgili mevzuatı gereğince, atıkların taşınmasında, atık türüne göre ulusal atık taşıma formu kullanmakla,

h) Atık getirme merkezlerine gelen ve geri dönüşüm, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilen atıkların miktarını kayıt altına almakla, yıl sonu itibariyle il müdürlüğüne bu Tebliğ’in Ek-5’inde yer alan formata uygun olarak raporlamakla, yükümlüdür.

 

  • Eğitim

22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nce Yetkilendirilmiş kuruluşların ; elektronik atıklarının kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri vermeleri görev ve sorumlulukları arasındadır.

 

Bu bağlamda TÜBİSAD, İlçe belediyeleri ve anlaşmalı tesisleri ile ortaklaşa projeler yürütmektedir. Elektronik Atık Yönetim Planı dahilinde belirlenen noktalara konulan konteyner ve iç mekan kutuları ile mümkün olduğunca çok kişiye ulaşarak, bireylerde geri dönüşüm bilinci oluşmasını sağlamıştır.

 

Bilinçli bir toplum yetişmesinde en önemli nokta çocuklardır. TÜBİSAD özellikle okullarda ve üniversitelerde verdiği eğitimlerle ve dağıtılan destekleyici ekipmanlarla(broşür, afiş..), hedef kitlesine verimli bir şekilde ulaşmaktadır.