"Türkiye'de AEEE temsilciniz"

 
 
 
 

EEE / AEEE NEDİR?

 

Atık Getirme Merkezi

31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği uyarınca;  

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 • Atık getirme merkezi: Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri ifade eder.

Belediyelerin, mahalli idare birliklerinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri;

 • 1. sınıf atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle,
 • Atıkların yönetimi kapsamında, bu Tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,
 • Seyyar getirme merkezleri kurulması halinde, atığı ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde kabul etmekle, toplanan atıkların, havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturmayacak şekilde önlemleri alarak 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesini sağlamakla,
 • Seyyar getirme merkezleri üzerinde ait olduğu belediye adı ve logosu ile “Seyyar Atık Getirme Merkezi” ifadesinin bulunmasını sağlamakla, yükümlüdürler. Atık getirme merkezi işletmecisinin görev ve yükümlülükleri 

MADDE 9 – (1) Atık getirme merkezi işleticisi;

 • Bulunduğu ilin il müdürlüğünden atık getirme merkezinin bu Tebliğde belirtilen şartları sağladığına dair bu Tebliğ’in Ek-4’ünde formatı yer alan onay yazısını almakla,
 • Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum ve güvenlik tedbirlerini almakla,
 • Tesise yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,
 • Atıkları bu Tebliğ’in Ek- 2’sinde yer alan gruplara göre ayrı biriktirmekle,
 • Atıkları bedel talep etmeden teslim almakla,
 • Atıkları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, sızdırma, dökülme veya saçılmalara neden olmayacak şekilde teslim almak ve geri dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf tesislerine aynı şekilde sevk etmekle,
 • Bu merkezlerde, atıklar ile ilgili herhangi bir fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlem yapmamakla,
 • Biriktirilen atıkların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak geri dönüşüm, geri kazanım ve bertarafını sağlamakla veya sağlattırmakla,
 • İlgili mevzuatı gereğince, atıkların taşınmasında, atık türüne göre ulusal atık taşıma formu kullanmakla,
 • Atık getirme merkezlerine gelen ve geri dönüşüm, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilen atıkların miktarını kayıt altına almakla, yıl sonu itibariyle il müdürlüğüne bu Tebliğ’in Ek-5’inde yer alan formata uygun olarak raporlamakla, yükümlüdür.
Bu Sayfayı Paylaşın