"Türkiye'de AEEE temsilciniz"

 
EN
 
 
 

EEE / AEEE NEDİR?

 

Lisanslı Firmalar

Lisanslı firmalar, "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda elektronik atıkların toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerini Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı açısından gerekli her türlü önlemi alarak yerine getiren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyetleri ile ilgili Lisans Belgesine sahiptirler. 

Lisanslı Taşıma Firmaları

Lisanslı Taşıma Firması; "Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ" inde belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren ve yetki belgesi almış olan firmalardır.
TYK, anlaşmalı olduğu taşıma firmalarına bağlı lisanslı araçlar ile AEEE’lerin nakliye işlemlerini gerçekleştirmektedir. Lisanslı firmaların yönetmeliklerde belirtilen tüm izin ve lisansları periyodik olarak kontrol edilmektedir.  

Lisanslı Taşıma Firmalarında bulunması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Karayolu Taşıma Yetki Belgesi
 • Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı
 • Araç Sürücüleri için ADR (SRC 5, Psikoteknik) Belgeleri
 • TSE Belgelendirmesi (İnceleme Raporu)

Lisanslı AEEE İşleme Tesisleri

Lisanslı İşleme Tesisi; AEEE’lerin arındırılması, sökümü,  parçalanması, geri kazanımı veya bertarafa hazırlanması amacıyla tesise teslim edilmesinden sonra yapılan her türlü faaliyet ile AEEE’lerin geri kazanımı veya bertarafı için gerçekleştirilecek diğer işlemleri  yerine getiren ve sonrasında oluşan atıkların geri kazanımı faaliyetlerinden asgari üç faaliyeti gerçekleştiren ve AEEE Kontrolü Yönetmeliği 21 inci maddesine göre çevre izin ve lisansı alınmış tesisleri tanımlamaktadır. Bu tesisler yönetmelikte gerekli kriterleri sağlamak durumundadır.

TYK, anlaşmalı olduğu işleme tesisleri ile atıkların geri dönüşümü/bertarafı işlemlerini gerçekleştirmekte ve işbirliği yaptığı firmaların yönetmelikte tanımlanan kriterlere uygunluğunun takibini yapmaktadır.

Lisanslı Ara Depolama Tesisleri

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği’nde tanımlandığı üzere; ara depolama, atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasıdır.

Lisanslı Ara Depolama Tesislerinin uyması gereken temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Atıkların insan sağlığına ve çevreye risk oluşturmayacak şekilde güvenli depolanması ve geri kazanım/bertaraf tesislerine güvenli bir şekilde sevkini sağlayacak tedbirlerin alınması esastır.
 • Ara depolama tesisleri, atıkların türüne göre güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayacak işletim ve donatıma sahip olmak zorundadır.
 • Ara depolama tesisleri bölgesel hizmete yönelik olmak zorundadır.
 • Birbirleriyle reaksiyona girebilecek atıkların depo alanı içerisinde ayrı bölmelerde depolanması esastır.
 • Başka bir mevzuatla ara depolanmasına izin verilmeyen atıklar depolama tesislerine kabul edilemez.
 • Ara depolama tesislerinde depolama süresi, atıkların miktarına bakılmaksızın bir yılı geçemez. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılır.
 • Ara depolama tesislerinde patlayıcı ve radyoaktif atıkların depolanmasına izin verilmez.
 • Ara depolama tesisleri Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.
 • Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olmak zorundadır.
Bu Sayfayı Paylaşın
 
 

Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için tyk.org.tr sitesi Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.